Cách kiểm tra tạp chí khoa học Quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS

Để kiểm tra các tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS, Quý Thầy/Cô có thể tham khảo đường Link các trang website dưới đây:

Tạp chí thuộc danh mục SCOPUShttps://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sourceinfo

Xếp hạng Tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX (SCI):

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCI-E):

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D