Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hồ sơ Google Scholar

Hướng dẫn nhằm giúp các nhà khoa học trường Đại học Xây dựng (ĐHXĐ) tham gia cộng đồng học thuật thế giới dựa trên công cụ Google Scholar tại địa chỉ https://scholar.google.com.vn/, thông qua đó gia tăng sự ảnh hưởng của các công bố khoa học của cá nhân nhà khoa học nói riêng và trường ĐHXD nói chung

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ GOOGLE SCHOLAR

 

Download PDF