Thông báo cá nhân

1489

Quy trình và biểu mẫu nghiệm thu đề tài Trọng điểm loại bài báo quốc tế ISI/Scopus Copy

Thứ Hai 06-09-2021

0. Quy trinh nghiem thu de ta 01.DTCS-loai-ISI-Scopus-BCTK 02.-DTCS-loai-ISI-Scopus-BCCV-1  

Thông báo cá nhân

523

Danh mục bài báo quốc tế năm 2020 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Thứ Hai 20-07-2020

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Xây dựng đã có 154 bài báo ISI/Scopus.

Thông báo cá nhân

406

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021

Thứ Ba 07-07-2020

Căn cứ Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ...

Thông báo cá nhân

403

Danh mục bài báo quốc tế năm 2019 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Thứ Hai 20-04-2020

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng công bố quốc tế của giảng viên trường Đại học Xây dựng, vượt ngưỡng 109 bài: gồm 84 ISI/Scopus.

Thông báo cá nhân

665

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố Hà Nội năm 2021

Thứ Sáu 17-04-2020

Theo Công văn số 460/SKHCN-KHTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Sở KH&CN Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp thành phố, Nhà trường thông báo tới các Khoa đề...

Thông báo cá nhân

451

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường trọng điểm loại năm 2020

Thứ Hai 06-04-2020

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường trọng điểm loại năm 2020, bao gồm 02 đề tài trọng điểm loại 1 và 47 đề tài trọng điểm loại 2.

Thông báo cá nhân

595

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2021

Thứ Bảy 04-04-2020

Thực hiện Công văn số 1411/BXD-KHCNMT ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Bộ Xây dựng tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ...

Thông báo cá nhân

642

Quyết định phân bổ kinh phí thưởng bài báo ISI năm 2019 theo quyết định 718/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2020

Thứ Hai 30-03-2020

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm...

Thông báo cá nhân

407

Quyết định thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI/Scopus năm 2019

Thứ Hai 30-03-2020

Trong năm 2019, có 42 bài báo ISI và 37 bài báo Scopus được xét thưởng theo quy chế.

Thông báo cá nhân

12