Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2018

Trong năm 2018, các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng đã công bố được 63 bài báo quốc tế, gồm 39 bài báo thuộc danh mục ISI và 24 bài báo thuộc danh mục Scopus.

ISI - Scopus 2018 - v2

Download: Danh mục các bài báo