Đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ năm 2022

Thực hiện Công văn số 154/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ KHCN theo hướng dẫn trong công văn đính kèm.
Các đề xuất gửi về phòng KHCN trước ngày 24/3/2021.