Thông báo đề xuất đề tài Bộ năm 2024

Mẫu đề xuất đề tài năm 2024

Thực hiện theo công văn số 823/BGDĐT- KHCNMT ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài KHCN năm 2022, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã ra thông báo chi tiết như sau:

Thông báo đề xuất đề tài Bộ năm 2024