Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2022

Mẫu đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2022

Công văn tuyển chọn

Danh mục tuyển chọn

Căn cứ Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022, Trường Đại học Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn đề tài (Danh mục kèm theo), cụ thể như sau:

CV tuyển chọn gửi các đơn vị