V/v xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022

Thực hiện Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất đề tài của đơn vị mình theo các lưu ý dưới đây:

  1. Lựa chọn đề xuất:

Nhóm 1: Các đề tài thực hiện các Chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình Phát triển Toán học, Chương trình Phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển).

Nhóm 2: Các đề tài cấp Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.

Nhóm 3: Đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa.

Nhóm 4: Đề tài có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% tổng kinh phí.

  1. Yêu cầu sản phẩm và đề xuất kinh phí:

– Đề xuất đề tài phải rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (ISI, Scopus, tạp chí uy tín trong nước…), sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,… và các sản phẩm khác có thể định lượng được.

– Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo NCS (nếu có).

– Đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện.

– Xem xét, đánh giá tính khả thi.

– Về kinh phí đề xuất: Dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhóm đề tài như sau: đề tài thuộc nhóm khoa học kỹ thuật, tối đa 600 triệu đồng/đề tài; khoa học cơ bản, tối đa 500 triệu đồng/đề tài; khoa học xã hội và nhân văn, tối đa 300 triệu đồng/đề tài

3. Thời hạn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, đề nghị các đơn vị khẩn trương kêu gọi, xem xét, lựa chọn đề xuất và gửi file về Phòng Khoa học Công nghệ theo địa chỉ email: khcn@nuce.edu.vn trước ngày 20 tháng 02 năm 2021. (Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục 1Thông tư 11/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016).

Mẫu 1. Đề xuất đề tài